trình độ tuyển tỉnh china

docmaorg

Đại Tá
Tuyển Việt Nam tập huấn cùng lắm thì qua đến Bằng Tường với mấy tỉnh ven biên thôi, sang lắm ngày xưa có lần đc vào đến quảng châu. Đừng so sánh với đội tốp đầu.
 

Bình luận từ Facebook

Top