Huấn luyện bóng bàn (kiểu COVID)

Slupmi-Atled

Binh Nhì
Xin chào tất cả mọi người, :)

Tiếng Việt không phải là ngôn ngữ tốt nhất của tôi, nhưng tôi thử nó. Xin lỗi vì bất kỳ sai lầm!

Tôi muốn chia sẻ một video. Bóng bàn trong thời gian virus. Bạn đã có thể tiếp tục chơi trong giai đoạn vừa qua? Tôi thích nghe nó! :cool:

 

Luong Pham

Đại Uý
You have great table tennis skills. Forehand and backhand are good. I like your backhand skill. It's very effective. I guess you both have been playing table tennis for at least 10 years. Right?
 

Slupmi-Atled

Binh Nhì
You have great table tennis skills. Forehand and backhand are good. I like your backhand skill. It's very effective. I guess you both have been playing table tennis for at least 10 years. Right?

Thanks for your nice comment!

In the video you can see over forty years of table tennis experience (over twenty each). Have you been playing table tennis for a long time and at what level?
 

Slupmi-Atled

Binh Nhì
Nein,ich war in Bremen.Aber ich besuchte meine Freudin in Berlin am Wochenende.und ich lebe in Ha Noi gerade

Ha Noi und Bremen, ein großer Unterschied in Kultur und Einwohnern. Schön, beides zu erleben! Waren Sie schon einmal in den Niederlanden?

Ha Noi and Bremen, a big difference in culture and residents. Nice to experience both! Have you ever been to the Netherlands? :)
 

Chơi bóng

Binh Nhất
Ha Noi und Bremen, ein großer Unterschied in Kultur und Einwohnern. Schön, beides zu erleben! Waren Sie schon einmal in den Niederlanden?

Ha Noi and Bremen, a big difference in culture and residents. Nice to experience both! Have you ever been to the Netherlands? :)
schade ich bin noch nicht nach Niederland geflogen.
 

Bình luận từ Facebook

Top