Điểm thưởng dành cho Trạng .... CÁ

 1. 20
  Thưởng vào: 23 Tháng hai 2015

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 30
  Thưởng vào: 24 Tháng một 2015

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 20
  Thưởng vào: 15 Tháng một 2015

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 10
  Thưởng vào: 13 Tháng một 2015

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 5. 15
  Thưởng vào: 12 Tháng một 2015

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 6. 5
  Thưởng vào: 11 Tháng một 2015

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 7. 10
  Thưởng vào: 10 Tháng một 2015

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 8. 2
  Thưởng vào: 9 Tháng một 2015

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  Thưởng vào: 9 Tháng một 2015

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.