tieuthantien

Hồi bé bố gọi là cu Bách, lớn tí nữa bạn gọi thằng Bách, có người iu người iu gọi anh Bách,

Nói chung là nhiều lắm ..
Nơi ở
Thanh Vân Sơn...... Đại Trúc Phong
Occupation
buôn gió

Chữ ký

Lượng tiểu phi quân tử
Vô độc bất trượng phu.

Các danh hiệu

 1. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 2. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 4. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top